Tour Guide พิพิธภัณฑ์โชคชัย (ฟาร์มโชคชัย)

ธันวาคม 1st, 2010 by kdonru

<!–

–>

Job Name
:
Tour Guide (ผู้นำชมพิพิธภัณฑ์)
Branch
:
Guide / Interpreter / Room reservation-Ticket Booking
Position
:
ไกด์
Job Type
:
Full Time
Job Qualification
:
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีใจรักในงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ (พูด,อ่าน,เขียน) หากสามารถสื่อสารภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่นได้ , มีความสามารถในการแปลไทยเป็นอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความกระตือรือร้น และมีความว่องไวในการทำงาน
ความรับผิดชอบสูง , ไหวพริบดี , มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, สามารถเจรจา
ประสานงานได้คล่อง สามารถรับแรงกดดันได้
5. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ได้ (ปฎิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์ 9.00 – 18.00 น
หยุดวันจันทร์)
Job Detail
:
ดูแลและให้ข้อมูลนักท่อง้ที่ยวในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
Region
:
Bangkok / Perimeter
Area
:
Pathum Thani
Zone
:
ลำลูกกา
Place
:
รังสิต
Exp
:
1 Year
Unit
:
2 Person
Salary
:
ตามตกลง
Welfare
:
ประกันสังคม
Apllication Method
:
สนใจโปรดส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย และระบุเงินเดือนที่ต้องการ
มาที่ chokchaimuseum@hotmail.com หรือ poopesmile@hotmail.com
ติดต่อ กุญช์ชญา โทรศัพท์ 0-2998-9346 , 086-509-1911,089-791-3927
Contact
:
กุญช์ชญา
Address
:
294 ม.8 ถนนวิภาวดีรังสิต ต.คูุคต
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Telephone
:
029989346
Fax
:
029989865
Company Map
:
View Map
Email
:
poopesmile@hotmail.com

Microsoft Executive Management Trainee Program

ธันวาคม 1st, 2010 by kdonru

ฝึกปฏิบัติงานจริงกับ Microsoft รับนักศึกษาทุกสาขาวิชา
Road show สำหรับ มข.
วันที่ 2 ธ.ค. 53 ใต้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์+ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9+LAB ชั้น 3 อาคารเพียรวิจิตร
วันที่ 2 ธ.ค. 53 ใต้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์+ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9+LAB ชั้น 3 อาคารเพียรวิจิตร
ไมโครซอฟต์และ JobDB มีการจัดกิจกรรมออกบูธและอบรมแก่นักศึกษา ตั้งแต่เวลา 9.00 - 14.30 น.
ภายในงาน พบกับบูธมากมายที่ใต้อาคารเพียรวิจิตร อาทิ
- Microsoft Thailand imaging Cup 2011 รับสมัครผู้สนใจแข่งขันประกวดเขียนโปรแกรม และแจกของรางวัลมากมาย
- ธนาคารกสิกรไทย แนะนำการใช้ชีวิตทันสมัยง่ายๆกับกสิกรไทย
- JobDB รู้ลึก…วิธีสมัครออนไลน์ และอีกหลากหลายเทคนิค
- ซอฟต์แวร์ของแท้แจกจริง by Microsoft
- MSET โครงการเปิดโอกาสแก่นักศึกษาปี 4 ทุกสาขา ทุกคณะและภาควิชา สามารถสมัครร่วมทำงานเป็นส่วนหนึ่งกับ Microsoft เป็นเวลา 1 ปี
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงเช้า ณ. ห้องสัมมนา 1 รับฟังการบรรยายพิเศษ
9.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (รับจำนวนจำกัด 220 ท่านแรก)
- imaging Cup 2011
- ศักยภาพ สร้างได้กับ MSET
ช่างบ่าย ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ฝึกปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
12.45 ลงทะเบียน เข้าห้อง LAB (รับจำหน่วยจำกัด 80 ท่านแรก)
- อบรมการเขียน Resume Online
more info see www.mset.in.th

ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลนครขอนแก่น

ธันวาคม 17th, 2009 by kdonru

ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

             - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

             - มีความรู้ความสามารถในหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

            - มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

             ผู้สมัครมาติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบได้ที่ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

             ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง

             เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

             1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 2 รูป

             2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

             3. สำเนาหลักฐานการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ใบประกาศนียบัตร ปริญญาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ

             4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกายถึงวันยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

             5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

             สำหรับการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณ สมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตาม ประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนเทศบาลขอนแก่นจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

ที่อยู่  : 3/3 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel / Fax : 043-221202
เอกสารใบสมัคร  : http://www.kkmuni.go.th/job/11-52/769-52.pdf
Website : http://www.kkmuni.go.th

 

ธนาคารกรุงเทพรับสมัครงาน

ตุลาคม 22nd, 2009 by canan

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มข. โทรฯ 043-202401 ต่อ 143

2_jpg

ธนาคารกสิกรไทยรับสมัครผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษา

ตุลาคม 22nd, 2009 by canan

kb2
 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มข. โทรฯ 043-202401 ต่อ 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรม Novotel บางนา กรุงเทพฯ

เมษายน 2nd, 2009 by somong

โรงแรม Novotel บางนา กรุงเทพฯ
ต้องการรับพนักงานในแผนก cost controller
ต้องการผู้ชายที่จบหรือกำลังจะจบสาขาการโรงแรมฯ ถ้าให้ดีควรเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบ
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0815304462 หรือ 0896944030

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาทำงานPart time

มีนาคม 20th, 2009 by kpaweena

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น    รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ทำงานPart time ในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันธรรมดาที่สะดวก

เพื่อนำเสนอขาย Maxnet และสำรวจพื้นที่ที่ลูกค้ามีความต้องการใช้งาน Maxnet แต่ข่ายสายให้บริการไม่ครอบคลุม รวมถึงสำรวจปัญหา/ความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงงานบริการต่อไป   ดังนี้
        - พนักงาน Tele-Sale แนะนำขาย Maxnet _Hispeed Internet
        - พนักงานการตลาด สำหรับออกบู้ท-จัด E-vent
        - พนักงานแจกโบว์ชัวร์ ในห้าง Big C หรือตึกคอม
        - ตำแหน่งอื่นๆ ตามความสามารถของพนักงาน
        โดยมีอัตราจ้างวันละ 200 บาทพร้อมค่า Commission 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข 089-8417413 , 043-320111 ,E-Mail : kittithuchk@ttt.co.th  

 

       

โครงการต้นกล้าอาชีพ เสริมทักษะ เพิ่มโอกาสให้อนาคต

มีนาคม 15th, 2009 by kpaweena

ขอเชิญผู้ตกงาน ว่างงาน และผู้สนใจต้องการกลับภูมิลำเนา เข้าร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างวิชาชีพ พัฒนาทักษะ ครอบคลุม
8 กลุ่มอาชีพ เช่น เกษตร อุตสาหกรรม บริการ การค้า IT
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม

สมัครด่วน ตั้งแต่ 18-24 มี.ค. 2552

ทาง www.tonkla-archeep.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1111

รับสมครงาน เครือ ป.เจริญพันธ์ และ จีเอฟพีที

มีนาคม 12th, 2009 by sugafo

(ดำเนิธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร)
พนักงานบัญชี - รับวุฒิป.ตรี สาขา บัญชี/การเงิน
พนักงานจัดซื้อ - รับวุฒิป.ตรีสาขาก ตลาด/เศรษฐศาสตร์
สมัครผ่านเวปไซต์ www.gfpt.co.th

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก รับสมัครเจ้าหน้าที่/ผู้จักการฝ่ายขาย

มีนาคม 10th, 2009 by somong

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ผู้จัดการฝ่ายขาย
ประจำศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติ
     เพศหญิง อายุ  25 -35  ปี
     มีไหวพริบ บุคลิก
     และมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
     มีพาหนะเป็นของตนเอง(รถเก๋ง)
     สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
     วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทุกสาขา
     สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
     ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายและการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร

     ใบรับรองการศึกษา
     สำเนาทะเบียนบ้าน
     สำเนาบัตรประชาชน
     รูปถ่ายปัจจุบัน 

ผู้สนใจ สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบริษัทฯ
ชั้น 1 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ฯ
โทร 043 202500 -13 โทรสาร 043-202524  

E-Mail :   gjc_kku@yahoo.com